top of page
DSC_0444 kopie.JPG

PRIVACYBELEID

Het privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Rijschool De Draai verwerkt van haar cursisten (leerling). Indien er wordt ingeschreven bij Rijschool De Draai, geef je door ondertekening van de (les)overeenkomst uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens door Rijschool De Draai in lijn met het Privacy beleid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te verwerken.

 

Artikel. 1 Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Rijschool De Draai.
De contactpersoon inzake de gegevensbescherming van Rijschool De Draai is bereikbaar via mailadres info@rijschooldedraai.nl

Artikel. 2 Welke gegevens verwerkt Rijschool De Draai

2.1 In het kader van jouw rijopleiding worden de volgende noodzakelijke persoonsgegevens verwerkt. Algemene persoonsgegevens:
a. voor- en achternaam
b. adresgegevens

c. telefoonnummer
d. e-mailadres
e. leerling/kandidaat nummer
f. geboortedatum
g. Opleiding/school en/of beroep

2.2 Bijzondere persoonsgegevens, bijgehouden wordt of de cursist (leerling) bij het CBR de rijschool gemachtigd heeft en of bij het CBR de gezondheidsverklaring is ingediend (geen inhoudelijke, medische informatie).
2.3 Informatie van de gezondheidsverklaring indien relevant voor (de manier van) het lesgeven.
2.4 Rijschool De Draai kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op samengevoegd/opgeteld en geanonimiseerd niveau gebruiken om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De samengevoegd/opgeteld geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

2.5 Rijschool De Draai verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kunnen afzonderlijk/tezamen worden verwerkt om contact met je op te nemen over de afspraken omtrent de aangegane cursusovereenkomst (rijopleiding), je voortgang van de cursus/rijopleiding zoals wordt bijgehouden op de leskaart/instructievorderingenkaart, notificaties voor nieuwe cursussen, het versturen van e-mail(s).

  • Naam en leerlingnummer worden verwerkt ter uitvoering van de aangegane overeenkomst om betalingen van de intake, het lesgeld, theorie of overige door de cursist (leerling) te betalen aanverwante zaken af te wikkelen.

  • Naam en telefoonnummer worden voor het gerechtvaardigd commerciële belang verwerkt tot uiterlijk een jaar na afloop van de specifieke rijopleiding bewaard om je te vragen naar je ervaringen met Rijschool De Draai.

  • Een foto van jou kan, nadat er door de cursist (leerling) daarvoor toestemming is gegeven, gemaakt worden om deze, als je geslaagd bent te vermelden op onze website of Instagram-pagina. Rijschool De Draai plaatst dan ook enkel en alleen, nadat er mondelinge, digitale dan wel schriftelijke wijze, toestemming door de cursist (leerling) is verleend aan Rijschool De Draai een foto van de cursist (leerling) op haar website of Instagram ter promotie.

  • Rijschool De Draai kan aan jou, nadat er op uitdrukkelijke en ondubbelzinnige wijze door jou expliciet op schriftelijke dan wel digitale wijze toestemming is verleend, jouw vragen om voor het plaatsvinden van de eerste rijles een formulier in te vullen waaruit de aan, dan wel afwezigheid van medische symptomen blijken die eventueel problemen kunnen opleveren bij het rijden op de openbare weg (gezondheidsverklaring). Het enige doel en grondslag waarvoor Rijschool De Draai deze gegevens verwerkt is om de veiligheid van zowel jou als cursist, de instructeur(s) en andere weggebruikers te waarborgen.

Artikel. 3 E-mailmarketing

Uitsluitend indien er door jou akkoord wordt gegeven verwerkt Rijschool De Draai voor haar gerechtvaardigd commerciële belang je naam en e-mailadres om je periodiek de e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over Rijschool De Draai toe te sturen. Afmelden voor deze mailing(s) is te allen tijde mogelijk door een mail te sturen naar info@rijschooldedraai.nl

Artikel. 4 Bewaartermijn(en)

Na beëindiging van de samenwerken bewaren wij je persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke of fiscale bewaartermijn. Je privacy gegevens worden dan zorgvuldig en veilige manier vernietigd.

Artikel. 5 Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Rijschool De Draai passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Artikel. 6 Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

Via info@rijschooldedraai.nl kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Rijschool De Draai zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.

bottom of page